Kezdőlap Hírek Megjelent a közbeszerzési ajánlati felhívás a kivitelező kiválasztására!
02/04/2011 S65 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

HU-Veresegyház: Szennyvíztisztító építése

2011/S 65-105240

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Építési beruházás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1)NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
Fő út 106.
Figyelmébe: Pásztor Béla elnök
2112 Veresegyház
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 28586580
E-mail: szennyviztarsulas@invitel.hu
Fax +36 28586581

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe www.szennyviztarsulas.hu

További információk a következő címen szerezhetők be: Vasi Dolomit Kft
Széll Kálmán u. 14
Figyelmébe: Szücs Gábor ügyvezető igazgató
9700 Szombathely
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 94506450
E-mail: vasidolomit@t-online.hu
Fax +36 94506458
Internet: www.dolomit.hu

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Vasi Dolomit Kft
Széll Kálmán u. 14
Figyelmébe: Góczán Tiborné irodavezető
9700 Szombathely
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 94506450
E-mail: vasidolomit@t-online.hu
Fax +36 94506458
Internet: www.dolomit.hu

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala
Fő út 106
2112 Veresegyház
MAGYARORSZÁG

 

I.2)AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI

 

Regionális vagy helyi hatóság
Környezet
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1)MEGHATÁROZÁS
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Átalányáras építési szerződés a Veresegyházi agglomeráció területén a szennyvíztisztító bővítési, korszerűsítési beruházás megvalósításának tervezési és kivitelezési munkálataira és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére.
II.1.2)A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye Veresegyház,Patak utca, 035/1 hrsz.

NUTS-kód HU102

II.1.3)A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés meghatározása/tárgya
Átalányáras építési szerződés a Veresegyházi agglomeráció területén a szennyvíztisztító bővítési, korszerűsítési beruházás megvalósításának tervezési és kivitelezési munkálataira és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére.
II.1.6)Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

45232420, 71320000

II.1.7)A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen
II.1.8)Részekre történő ajánlattétel
Nem
II.1.9)Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem
II.2)SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1)Teljes mennyiség
Szennyvíztisztító:
— 3 000 m³/d kapacitású szennyvíztisztító telep 2 000 m³/d kapacitással való bővítése, technológia fejlesztése biológiai tisztítás membrán-bioreaktoros technológiával,
— Ajánlatkérő indikatív tervekkel rendelkezik melyek tájékoztató műszaki megoldást tartalmaznak,
— Ajánlattevő vállalkozói javaslatot tehet az indikatív tervektől eltérő műszaki megoldásra, mely megfelel a dokumentációban megfogalmazott követelményeknek,
— A beruházás megvalósításához szükséges összes építési és létesítési engedélyéhez szükséges engedélyezési tervek készítése, az összes szükséges engedély beszerzése és az engedélyeknek megfelelő kivitelezési terv elkészítése.
Áfa nélkül 1 286 080 701 HUF
II.2.2)Vételi jog (opció)
Nem
II.3)A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: (a szerződés megkötésétől számítva)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

III.1)A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Ajánlatkérő a késedelmes napokra minimum 600 000 HUF/nap késedelmi kötbért ír elő a szerződést biztosító mellékkötelezettségként.
— Ajánlatkérő 24 hónap garancia vállalását írja elő a szerződést biztosító mellékkötelezettségként. Ajánlatkérő a garancia időtartamára az előírton felül magasabb vállalásokat elfogad, melyeket az értékelési szempontok között értékel,
— Ajánlatkérő a garanciális időszakra jólteljesítési biztosítékot ír elő a szerződést biztosító mellékkötelezettségként, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 5 %-a melyet a Kbt. 53/A. § (6) bek. a) pontjában meghatározottak szerint kéri teljesíteni,
— Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot ír elő a szerződést biztosító mellékkötelezettségként, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 3 %-a. A biztosíték a Kbt. 53/A. § (6) bek. a) pontja szerint kell teljesíteni. A biztosíték nyújtásának határideje a Kbt. 53/A. § (3)bekezdése szerint a szerződés aláírásának napja,
— Az előleg összegével azonos összegű előleg-visszafizetési biztosíték. A biztosíték a Kbt. 53/A. § (6) bek. a) pontja szerint kell teljesíteni.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A nyertes ajánlattevő 10 % előleg igénylésére jogosult. Az előleg 50 %-a az első rész-számlában, a fennmaradó 50 % a második rész-számlában kerül visszafizetésre.
Ajánlatkérő az ellenértékét a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint, átutalással egyenlíti ki. Számla negyedéves ütemezéssel nyújtható be.
A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő forrásaiból történik.
Az önrészt - a szerződés szerint - ajánlatkérő utalja közvetlenül a vállalkozó számlájára, és a Közreműködő Szervezet közvetlen szállítói finanszírozással teljesíti vállalkozó felé a fennmaradó összeget.
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kerül-het sor.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.
III.1.4)Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem
III.2)RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1)Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
a) az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt bármely alvállalkozójával vagy az eljárásba bevont bármely erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, 61.§ (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll; vagy
b)az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) bármely alvállalkozójával szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, vagy a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezete esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) pontjában megfogalmazottak fennállnak, illetve aki jelen eljárás során a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontjában megfogalmazottakat elköveti.
Az igazolás módja:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a teljesítésbe bevonni kívánt erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. § (2)- (9) bekezdései szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bek. a)-d) pontjainak hatálya alá.
2. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. Pénzügyi intézményi információ valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől, arra vonatkozóan, hogy az az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 évben számláján sorban állás előfordult-e, ha igen milyen időtartamot haladott meg, [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont].
P.2 annak igazolása, hogy a szerződésben meghatározott legnagyobb értékű részteljesítéshez szükséges 80 000 000 HUF anyagköltség és munkadíj fedezete az ajánlattevő rendelkezésére áll, vagy rendelkezésére fog állni [Kbt. 66. § (1) bekezdés e) pont]
P.3-5) A saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan számviteli törvény szerinti éves beszámoló mérleg- és eredmény-kimutatás részének becsatolása, a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően
P.6)az utolsó három lezárt üzleti évi teljes árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65 § (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolást az ajánlathoz csatolni kell, és ezen szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
A Kbt.69. § (5) bekezdésén kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét,továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges - a Kbt.66.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolást.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha.
P1. a számlavezető pénzügyi intézményi nyilatkozatai alapján folyószámlájukon az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 2 évben 15 napot meghaladó sorban álló tétel volt.
P.2 ha nem tudja igazolni, hogy anyagköltség és munkadíj fedezeteként 80 000 000 HUF a rendelkezésére áll, vagy a rendelkezésére fog állni.
P.3) a számviteli jogszabályok szerinti utolsó három lezárt üzleti év beszámolója alapján megállapítható, hogy a likviditási ráta értékének az elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan számított átlaga nem éri el a 130 %-ot. Számítási mód: {forgóeszközök (ezer forintban)} / Rövid lejáratú kötelezettségek
(ezer forintban)} x 100.
P.4) a számviteli jogszabályok szerinti utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolója alapján megállapítható, hogy a tőke-ellátottsági mutató az elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan számított értékének átlaga nem éri el a 20 %-ot. Számítási mód: {saját tőke (ezer forintban)} / {összes forrás (ezer forintban)} x 100.
P.5) a mérleg szerinti eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti év során mindhárom évben negatív.
P.6) az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)pontja szerinti alvállalkozó utolsó három lezárt üzleti évi teljes forgalmának számtani átlaga nettó 800 000 000 HUF-nál kevesebb.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a Kbt. 71. § (1) b) szerinti alvállalkozónak a pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételek P.1, P.3, P.4, P.5, pontjában foglaltaknak külön-külön, önállóan kell megfelelniük, a P.2 és a P.6 pontban foglalt feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
M 1. a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 5 évben végzett kivitelezői referenciamunkáinak a Kbt. 68.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő igazolások benyújtásával. Az igazolásnak (igazolásoknak) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az építési beruházás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét,a hidraulikai tisztítókapacitást, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével) és helyét, a referenciát adó személy nevét és telefonszámát, valamint nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M 2. a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján az előző 3 év (2008., 2009., 2010.) átlagos statisztikai állományi létszámának bemutatását, és alátámasztásaként az erről szóló kimutatás másolatát.
M 3. az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján a vezető tisztségviselőjét, e) pontja alapján azokat a szakembereket, vezetőket, akik a beruházás teljesítéséért felelősek, illetve azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a képzettséget igazoló dokumentum másolata, a szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, valamint akiknél követelmény a hatósági nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumok egyszerű másolata. A teljesítésben részt vevő szakemberek adatait végzettség illetve képzettség szerinti bontásban kérjük megadni.
M. 4. a teljesítéshez rendelkezésre álló - az Ajánlattevő vagy a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó saját tulajdonában lévő, illetve szerződéssel vagy előszerződéssel lekötött - eszközök, berendezések, illetőleg a műszaki felszereltség leírásával (Kbt. 67. § (2) bek. b) pont);
M.5 ISO 14001 környezetirányítási rendszer rendszer tanúsítványának, vagy azzal egyenértékű tanúsítványának egyszerű másolatát, ha a tanúsítvány kiállítása folyamatban van, az ezt igazoló dokumentum egyszerű másolata, illetőleg az ezzel egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65 § (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolást az ajánlathoz csatolni kell, és ezen szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
A Kbt. 69. § (5) bekezdésén kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges - a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolást.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M.1)alkalmatlan az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző legfeljebb öt évben összesen, műszaki átadással befejezett, építési referenciával
(teljesítéssel) az alábbiak szerint:
— 2 db szennyvíztisztító telep építési vagy bővítési referencia, amelyek közül az egyik legalább 1 500 m³/nap hidraulikai tisztítókapacitást létrehozó szennyvíztelep építési vagy bővítési referencia.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 50 fő, saját állományú, átlagos statisztikai létszámmal az előző három év valamelyikében
M.3) Alkalmatlan az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkezik legalább az alábbiakban meghatározott szakemberekkel:
— egy fő középfokú végzettségű legalább 3 éves vezetői gyakorlattal rendelkező vezető tisztségviselővel,
— egy fő ("A" kategóriás) vízgazdálkodási építmények szakterületén, foglalkoztatott felelős műszaki vezetővel, aki a névjegyzékben szerepel a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 2.1. pontja szerint (MV - VZ) akik közül 1 fő rendelkezzen 5 éves felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal,
— 1 fő a minőségbiztosításért felelős szakemberrel.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. A szakembereknek a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével kell rendelkezniük.
M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alkalmazott technológiához szükséges saját tulajdonú vagy bérelt, a továbbiakban felsorolt műszaki berendezésekkel, gépi eszközökkel:
— 2 db, legalább 18 tonnás forgó felsővázas kotrógéppel,
— 2 db, legalább 55 kW teljesítményű homlokrakodós árokásó kotrógéppel,
— 2 db, legalább 4,5 t teherbírású tehergépkocsival,
— 2db vákumszivattyús gépházzal komplett felszereléssel.
M.5 Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik bármely akkreditált nemzeti szervezet által igazolt érvényes 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy a Kbt. 68.§ (5) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvánnyal vagy a környezetvédelmi vezetési rendszer egyéb bizonyítékaival.
Ajánlattevő, - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő - illetve 10 % feletti alvállalkozója az alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhet.
III.2.4)Fenntartott szerződések
Nem
III.3)SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1)A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
III.3.2)A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1)AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Forint). Súlyszám 6
2. A vállalt jótállás időtartama (hónapokban). Súlyszám 3
3. Kivitelezési határidő (vállalt előteljesítés napokban). Súlyszám 3
IV.2.2)Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem
IV.3)ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem
IV.3.3)A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 16.5.2011 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 200 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára bruttó 200 000 HUF. A dokumentáció árát a Vasi Dolomit Kft 10104789-16107659-00000007 sz. számlájára átutalással kell teljesíteni, melyről a társaság számlát bocsát ki. Az ajánlat benyújtásának feltétele az ajánlati felhívás dokumentációjának megvásárlása, amely a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeit tartalmazza. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9:00 - 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 8:00-tól az ajánlattételi határidő lejártáig az A melléklet II. pontjában meghatározott címen. Ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia.
A Kbt. 54. § (8) bekezdés megfelelően alkalmazandó.
Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt papír és elektronikus alapon is kiadja.
IV.3.4)Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
16.5.2011 - 11:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16.5.2011 - 11:00

Hely

Veresegyház Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, MAGYARORSZÁG 2112 Veresegyház, Fő út 106. tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésének megfelelően.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1)A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023.
VI.3)TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (Kbt. 13. § (4) bekezdés).
2. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 31.5.2011 (11:00)
3. Az eredményhirdetés helye: Azonos az ajánlatok bontásának helyszínével.
4. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §. (1)-(6) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Konzultáció ideje: 26.4.2011 (11:00). Helye: Veresegyház Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, MAGYARORSZÁG 2112 Veresegyház, Fő út 106. tárgyaló
5. Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdése és a Kbt. 71. § (1), a Kbt. 63. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 72.§ szerinti nyilatkozata.
6. Az ajánlathoz csatolandó a jelen hirdetmény feladásának napjánál nem régebbi, eredeti vagy egyszerű másolati cégkivonat, az ajánlatot aláírók eredeti vagy egyszerű másolati aláírási címpéldánya vagy aláírási-minta, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást ha a cégkivonatban nem szereplő személy nyilatkozik / vállal kötelezettséget az ajánlatban.
7. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a szerint biztosítja.
8. A szerződéskötés tervezett időpontja: 15.6.2011.
9. Erőforrás szervezet igénybe vétele: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát, hogy mely alkalmassági feltételek tekintetében mely erőforrás szervezetre kíván támaszkodni. Az erőforrást nyújtó szervezet meghatározására és az erőforrás fogalmára a Kbt. 4. §-ának 3/D. és 3/E. pontjai az irányadók.
10. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.
11. A Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti körülmények bekövetkezése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, amennyiben a 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
12. A munkavédelemre és a munkafeltételekre vonatkozó előírások: Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
13.A benyújtandó Ajánlat minden írott lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve folyamatos oldalszámozással, a cégjegyzésre jogosult (vagy szabályszerű meghatalmazottja) kézjegyével kell ellátni. Az ajánlatokat megbonthatatlan formában kell összefűzni. Az ajánlatokat zárt sérthetetlen csomagolásban, magyar nyelven, 4 példányban (1 eredeti és 3 másolat) kell benyújtani. A borítékon az "Ajánlat, Veresegyház - Szennyvíztisztító - kivitelezés", "Felbontani tilos az ajánlati határidő lejárta előtt" feliratot fel kell tüntetni.
14. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott értéke 2 000 000 HUF. A biztosíték a Kbt 59. §(2) bekezdés szerint teljesíthető. Az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetés esetén 11742568-15766988 számlaszámra kell utalni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártának időpontjáig kell érvényben maradnia. Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték igazolását a Kbt. 59. § (2) bek. szerint kell teljesítenie. Az ajánlati biztosíték a Kbt 59 § (5) bekezdésében foglaltak szerint kerül visszafizetésre.
15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
16. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: A bírálati részszempontok esetében a kiosztható pontszámok alsó és felső határa részszempontonként: 1 - 100.
A részszempontok értékelése az alábbi módszerrel történik:
1/ Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): a legkedvezőbb Ajánlat az adható maximális 100 pontot kapja. Az összes további Ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint:
(Legalacsonyabb ajánlati ár/ Ajánlattevő ajánlati ára) × 99 + 1.
2. Vállalt jótállási időszak (hónap): a legkedvezőbb Ajánlat az adható maximális 100 pontot kapja. Az összes további Ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint:
(Ajánlattevő tartalmi eleme / Legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme) × 99 + 1.
Ezen bírálati szempont esetén ajánlatkérő hasznossági függvényt alkalmaz, 12 hónapos többlet jótállás felett is a maximális pontszámot adja az ajánlatkérő.
3. Kivitelezési határidő (vállalt előteljesítés napokban): a legkedvezőbb Ajánlat az adható maximális 100 pontot kapja. Az összes további Ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint:
(Ajánlattevő tartalmi eleme / Legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme) × 99 + 1.
Ezen bírálati szempont esetén ajánlatkérő hasznossági függvényt alkalmaz, 90 napnál több előteljesítés megajánlása felett is a maximális pontszámot adja az ajánlatkérő.
17. Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
18.Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy a kizáró okokkal és az alkalmassággal kapcsolatos igazolások esetében - a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló kivételével - azt az ajánlattevő a 24/1986. MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló esetén az ajánlatkérő cégszerűen hitelesített felelős fordítást is elfogad. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
19. Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során az ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.
20.Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai tartalmaznak.
21. Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
22. A Kbt. 306. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles megfelelő felelősségbiztosítási szerződést kötni.
23. Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
24.
VI.4)JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit Krt. 85
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2003. évi CXXIX tv. (Kbt.) 322-324.§ szerint, különös tekintettel a Kbt. 323.§-ának (2)-(4)bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit Krt. 85
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.5)E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
31.3.2011

Módosítás: (2011. április 15. péntek, 14:19)

 

Veresegyház Város hivatalos honlapja: www.veresegyhaz.hu

Szada Község hivatalos honlapja: www.szada.hu

Erdőkertes Község hivatalos honlapja: www.erdokertes.hu


„Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok községek szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztító-telepének kiépítése”