Kezdőlap

Tisztelt Olvasó!

Erdőkertes Község, Szada Nagyközség és Veresegyház Város összefogásával megvalósult és befejeződött a
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 jelű, „Szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a veresegyházi agglomeráció területén” című projekt!

 

A projekt az Európai Unió támogatásával és a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció II. fordulójaként.
A három település érdekeit képviselve, a projekt kedvezményezettje a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás (Erdőkertes Község, Szada Község és Veresegyház Város Önkormányzata által létrehozott társulás) volt.

 

Az uniós pályázat közreműködő szervezete sok változáson ment keresztül: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságától kezdve a Környezetvédelmi Fejlesztési Intézeten és az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.- n keresztül egészen a jelenlegi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságáig. Így (2010-től mostanáig) már öt kapcsolattartó kísérte figyelemmel projektünket.   


Tekintsük át a projektet először a dátumok segítségével!

Támogatási szerződés aláírása: 2010. július 07.
A közbeszerzéssel kiválasztott közreműködők (projektmenedzser, közbeszerző, FIDIC mérnök, PR-os, csatornahálózat kivitelező, szennyvíztisztító kivitelező, vagyonértékelő) szerződéseinek megkötése: 2010. 09. 20. – 2011. 08. 31.
(Vagyonértékelés később: 2013.02.14.)

A csatorna kivitelezés fontosabb mérföldkövei:


Tevékenység

Dátum

Szerződéskötés

2010. 11. 12.

1. sz. szerződésmódosítás aláírása

2012. 11. 09.

Munkaterület átadás

2011. 01. 27.

Kivitelezés megkezdése

2011. 02. 01.

Készre jelentés

2012. 04. 16.

Műszaki átadás megkezdése, próbaüzem kezdete

2012. 04. 25.

Műszaki átadás befejezése

2012. 05. 11.

Tartozékok és kezelési dokumentáció átadása üzemeltetőnek

2012. 05. 14.

Megvalósulási dokumentáció átadása

2012. 10. 01.

Próbaüzem lezárása és üzembe helyezés időpontja

2012. 11. 12.

Mérnök átadás-átvételi (befejezési) igazolása

2012. 11. 12.

Jótállási időszak vége

2017. 11. 12.

Teljesítési bankgarancia lejárata

2018. 01. 21.

           
A szennyvíztisztító kivitelezés fontosabb mérföldkövei:


Tevékenység

Dátum

Szerződéskötés

2011. 08. 31.

1. sz. szerződésmódosítás aláírása

2012. 08. 29.

2. sz. szerződésmódosítás aláírása

2013. 03. 27.

Munkaterület átadás

2011. 09. 19.

Kivitelezés megkezdése

2011. 09. 26.

Készre jelentés

2012. 06. 15.

Műszaki átadás megkezdése, próbaüzem kezdete

2012. 06. 29.

Műszaki átadás befejezése

2012. 07. 27.

Tisztított szennyvíz élővízbe vezetése

2012. 12. 01.

Próbaüzem lezárása

2012. 12. 28.

2. sz. szerződésmódosítás szerinti tartalékberendezések átadása

2013. 01. 09.

Üzembe helyezési jegyzőkönyv lezárása

2013. 01. 15.

Jótállási időszak vége

2016. 01. 09.

Teljesítési bankgarancia lejárata

2016. 03. 20.


Nézzük a főbb számmutatókat!

Megvalósítási munkák nettó összköltsége:           3 272 758 221 Ft
ebből az elszámolható nettó összköltség:           3 010 863 927 Ft
Támogatási ráta kezdetben:                                    a megvalósítási munkák elszámolható nettó összköltségének 81,865387 %-a
menet közben megemelve:           94,377995 %-ra
Kifizetett támogatási összeg:                                2 841 593 006 Ft
Önrész biztosítása:                                                   Részben a Társulás kedvezményes ÖKIF hiteléből, melynek fedezetét a DMRV fejlesztési díjhányada adta, illetve részben az EU Önerő Támogatási Alap vissza nem térítendő támogatásából. (A fennmaradt önerő egy részére is sikeresen megpályáztuk az EU Önerő Alapot, így az eredetileg elnyert 58 millió Ft-ból – a támogatási ráta emelése miatt 16,663 m Ft-ot vehettünk igénybe.)
A projekt során négyszer módosítottuk a Támogatási szerződést, valamint hét alkalommal nyújtottunk be Változás bejelentést, 8 db Projekt Előrehaladási Jelentést és 1 db Zárójelentést kellett beadnunk (ez utóbbiak az adminisztráció miatt elhúzódtak, még folyamatban vannak).
A támogatási összeg kifizetését (szállítóknak közvetlenül átutalva) 35 db kifizetési kérelmünkre teljesítették, szinte minden alkalommal rekord gyorsasággal.
Az ellenőrzésekből is volt már jónéhány: 4 helyszíni ellenőrzés a közreműködő szervezettől, 2 státuszellenőrzés, valamint 3 többnapos ellenőrzés az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságtól (EUTAF), továbbá építésfelügyeleti ellenőrzés és még néhány egyéb, a Társulásra, mint költségvetési szervre vonatkozó ellenőrzés.

Műszaki megvalósulás:
Veresegyház területén elkészült a kibővített és korszerűsített szennyvíztisztító, és mindhárom településen befejeződött a csatornaépítés (meghaladva a 90%-os területi ellátottságot; gravitációs csatorna 39,7 km, nyomóvezeték 5,2 km, rekonstrukció 4,7 km, átemelő 15 db, házi beemelő 150 db, bekötések kialakítása: 2652 db). A fejlesztés révén a korábbi 3000 m3/nap befogadóképességű szennyvíztisztító kapacitása 5000 m3/nap értékre emelkedett, így képes mindhárom településről befogadni a hálózatbővítéssel járó nagyobb mennyiségű szennyvizet. A környezetbarát új (membrán-bioreaktoros) technológiának köszönhetően a projektben együttműködő településeken keletkező szennyvíz tisztítás utáni elhelyezése a környezetvédelem szempontjából biztonságosan történik, 2012. december 1. óta élővíz-folyásba vezetve. A tisztított szennyvíz, melyet rendszeresen ellenőrzünk, mindig kiváló – ivóvízhez hasonló – minőségű.
A csatornahálózat építési munkái időben befejeződtek, de uniós kötelezettségünket teljesíteni kell; a fenntartási időszak alatt még magasabb lakossági rákötési arányt kell elérnünk.

A projektben érintett települések:


Település

Terület  (ha)

Lakosság (fő)
(2014. dec. 31-i adatok)

Erdőkertes

575

7 778

Szada

1 671

4 833

Veresegyház

2 856

18 280

Összesen:

5 102

30 891


Fentiekkel teljesítettük az alábbi főbb fejlesztési céljainkat:

  • A környezet védelme; biztonságos szennyvíztisztítással az élővizek megóvása
  • Lakossági és ipari fogyasztók mennyiségi és minőségi igényének kielégítése
  • Hosszútávon biztonságos és gazdaságos üzemeltetés
  • Törvényi előírások betartása; önkormányzati kötelezettségek teljesítése

Egyebek:

A három település teljes szennyvízközmű vagyonát (mintegy 6 milliárd Ft értékben) – a Képviselő testületek döntése értelmében − 2015. január 1-től a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás vette vagyonkezelésbe. A Társulás az üzemeltetőn keresztül gondoskodik a zökkenőmentes működtetésről, a rendszer karbantartásáról, megóvásáról, a további fejlesztésekről, felújításokról. A Társulás vezeti a szükséges nyilvántartásokat, készíti a statisztikákat és ellátja a működtetéssel járó pénzügyek intézését. Ugyancsak a Társulás feladata a szennyvízközmű bevezetésével kapcsolatos lakossági kapcsolattartás is (kivéve a közműfejlesztési hozzájárulás ügyintézését, mely önkormányzati hatáskörben maradt).
A kibővített rendszert – a fogyasztók megelégedésére – továbbra is a DMRV Zrt. üzemelteti.

Veresegyház, 2015. 03. 05.
Összeállította:         Sörös Erika

 

 
 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi  CCXXX. törvény 67-68. §-ai rendelkeztek a települési önkormányzatok és azok társulásai adósságkonszolidációjának szabályairól.

Ennek értelmében Társulásunk is benyújtotta igényét a felhalmozott fejlesztési célú hiteleinek állam általi átvállalására, melyet a Magyar Államkincstár, illetve az Állami adósságkezelő Központ jóvá is hagyott. Így a Társulás „megszabadult” a szennyvízprojekt önrészének és a szennyvízzel kapcsolatos kiegészítő beruházások fedezésére felvett hitelek hosszútávra tervezett terhétől.
A Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től felvett hitelszerződésünk tartozásátvállalással szűnt meg (460.706.012 Ft tőketartozás), az OTP Bank Nyrt.-vel szemben fennnálló tartozásunkat a Magyar Állam támogatásként rendezte a Bankkal (190.620.719 Ft tőketartozás és járulékok).

Így a továbbiakban befolyó fejlesztési díjhányad összegét további fejlesztésekre, felújításokra fordíthatjuk!

 

image001Felkértünk egy idős rímfaragót,
mondjon helyettünk pár jó szót.
Az Öreg nem vállalta,
mert nagyon fájt a háta.
Azt mondta, hogy sok a dolga,
vállát a nehéz zsák húzza.
A mi kívánságunk is belekerült,
ha eljut hozzád, örülj!

 

Mivel a Társulásra semmi sem rímel,
ezért elégedj meg ennyivel:

Az új csatorna csudajó,
majdnem jobb, mintha hull a hó…


        
image006Mára már szennyvízben úszna a város
− mely Kertessel és Szadával határos −,
de szerencsére megoldotta ezt Társulásunk:
a szennyvíz többé nem káros!
Környezetünk tiszta marad,
miközben az idő halad.

 

 

 

 

image007No de ne csak magunkat dicsérjük,
most a jókívánságokat küldjük:
Mindazoknak, akikkel együtt munkálkodtunk,
Szép Karácsonyt és Boldog Újévet kívánunk!
Jövőre is így legyen,
dolgozzunk együtt sikeresen!

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A „Szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglomeráció területén” elnevezésű KEOP‑1.2.0/2F/09-2009-0023 kódszámú projekt

2013. 03. 18.

A tisztított szennyvizet a vendégek is megkóstolták.

A szennyvízcsatorna-hálózat bővítése és rekonstrukciója, valamint a korszerűsített és kibővített szennyvíztisztító 2013. március 14-én ünnepélyes kereteken belül átadásra került.

A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Pásztor Béla, Veresegyház Polgármestere, Dr. Pásztor László, Erdőkertes Polgármestere, Oroszi Sándor, Szada alpolgármestere, a kivitelezők képviseletében Nagy Gábor igazgató és Tóth István a DMRV Zrt. vezérigazgatója.
A létesítményt az érintett polgármestereknek a kivitelezésben résztvevő konzorciumi tagok adták át.
Az ünnepségen a rossz időjárási körülmény ellenére sokan részt vettek.

Az ünnepi beszédeket követően Csikós István a Projekt menedzsere, a kedvezményezett Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás gazdálkodó szervezetének vezetője − bizonyítva a tisztított szennyvíz kiváló minőségét − egy pohárnyit meg is ivott belőle. Az új, membrán-bioreaktoros tisztítási mód olyan minőségű tisztított szennyvíz előállítását teszi lehetővé, melyet már nem szükséges a szikkasztásos technológia szerinti öntözőterületre kilocsolni, hanem hatósági engedélyek alapján élővízbe engedhető;a befogadó a Folyás-patak.

 

Bővebben...

 

 

 

A „Szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglomeráció területén” elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 kódszámú projekt

2013. 03. 05.

Ünnepélyes keretek között átadásra kerül a megépült csatornahálózat, valamint a veresegyházi szennyvíztisztító telep.

A szennyvízcsatorna-hálózat bővítése és rekonstrukciója 2013. március 11-én ünnepélyes kereteken belül átadásra kerül. A rendezvényen ünnepi beszédet mond Pásztor Béla, Veresegyház Polgármestere, Dr. Pásztor László, Erdőkertes Polgármestere és Vécsey László, Szada Polgármestere. A rendezvényen részt vevők betekintést nyerhetnek egy világszínvonalú tisztító működésébe.
A beruházás befejezése adminisztrációs feladatokkal jár, többek között folyamatban van a beruházás vagyonértékelése és a gördülő leltár alapját képező pótlási terv készítése. A vagyonértékelést és a pótlási tervet az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. végzi. A több mint 40 km-nyi hálózat kivitelezője – a 15 db új szennyvíz-átemelő megépítésével és a projekt keretében megvalósult 2652 lakossági bekötés kivitelezője – a PSZ-SZVCS-V Konzorcium (konzorciumi tagok: Penta Kft., Szabadics Zrt.). Az Erdőkertes, Szada és Veresegyház lakosságát és ipari fogyasztóit ellátó Veresegyházi Szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése a hathónapos próbaüzem lezárásával befejeződött. A kivitelező a PSZK-SZVT-V Konzorcium (konzorciumi tagok: Penta Kft., Szabadics Zrt., KÖTIVIÉP’B Kft.).

A tisztító kapacitása a korábbi 3000 m3/nap értékről 5000 m3/nap értékre nőtt, képes befogadni a hálózatbővítéssel járó nagyobb mennyiségű szennyvizet. Az új, membrán-bioreaktoros tisztítási mód olyan minőségű tisztított szennyvíz előállítását teszi lehetővé, melyet már nem szükséges a szikkasztásos technológia szerinti öntözőterületre kilocsolni, hanem hatósági engedélyek alapján élővízbe engedhető, a befogadó a Folyás-patak. Ez az átkötés 2012. december 1-jén megtörtént.
A tisztított szennyvíz minőségi ellenőrzése folyamatos. A kibocsátott tisztított szennyvíz mutatói a hatósági előírásokban megszabott határértékek alatt vannak.

Bővebben...

 

A „Szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglomeráció területén” elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 kódszámú projekt

2013. 02. 07.

Befejeződött a csatornahálózat bővítése, valamint a veresegyházi szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése

A környezet megóvása szempontjából kiemelkedő fontosságú KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 számú projekt - mely az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg – kivitelezési feladatai befejeződtek.

A szennyvízcsatorna-hálózat bővítése és rekonstrukciója 2012. november 12-én sikeresen lezárult, üzembe helyezésre került. A több mint 40 km-nyi hálózat kivitelezője – a 15 db új szennyvíz-átemelő megépítésével és a projekt keretében megvalósult 2652 lakossági bekötés kivitelezője – a PSZ-SZVCS-V Konzorcium (konzorciumi tagok: Penta Kft., Szabadics Zrt.). Az Erdőkertes, Szada és Veresegyház lakosságát és ipari fogyasztóit ellátó Veresegyházi Szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése a hathónapos próbaüzem lezárásával befejeződött. A kivitelező a PSZK-SZVT-V Konzorcium (konzorciumi tagok: Penta Kft., Szabadics Zrt., KÖTIVIÉP’B Kft.).

A tisztító kapacitása a korábbi 3000 m3/nap értékről 5000 m3/nap értékre nőtt, képes befogadni a hálózatbővítéssel járó nagyobb mennyiségű szennyvizet. Az új, membrán-bioreaktoros tisztítási mód olyan minőségű tisztított szennyvíz előállítását teszi lehetővé, melyet már nem szükséges a szikkasztásos technológia szerinti öntözőterületre kilocsolni, hanem hatósági engedélyek alapján élővízbe engedhető, a befogadó a Folyás-patak. Ez az átkötés 2012. december 1-jén megtörtént.
A tisztított szennyvíz minőségi ellenőrzése folyamatos.

Bővebben...

 

2012.09.20-án,

  • 10:00 órakor
  • 13:00 órakor
  • 15:00 órakor

Cím: Veresegyház, Patak u. 59.

 

Kedvezmények az üzemeltetőtől

A szennyvíztisztító próbaüzemének sikeres indításával és a szükséges engedélyek kézhezvételét követően megnyílt a lehetőség a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötések elindítására a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 jelű uniós projekt által érintett erdőkertesi, szadai és veresegyházi területeken!

Egyúttal örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötések támogatására a DMRV Zrt.-től némi egyszerűsítést és anyagi könnyítést kaptunk – a mellékelt levél értelmében.

A leírt feltételek mellett a házi beemelők beépítésével rákötők is egyszerűsített eljárást alkalmazhatnak, vagyis nem kell a gravitációs szakaszt terveztetni, továbbá a szemledíj elengedésre kerül az első három hónapban.

Ez természetesen csak a jelen KEOP projekt által érintett lakossági rákötésekre vonatkozik!
DMRV tájékoztató: Letölthető (PDF)

 

 

Cég Vállalkozó neve Vállalkozás helye Telefonszám E-mail cím Honlap
Asztalos János ev. Asztalos János Veresegyház 28/630-224
20/941-02-94
www.kolcsongep.hu
Bajkai János ev. Bajkai János Szada 20/941-08-44 bajkaijanos@freemail.hu
UNITOP Kft. ifj. Balogh Sándor Veresegyház 20/343-22-21
Várnai Kft. Nagy József Csömör 70/242-69-24
A és Z 2003. Kft. Pócsik Zoltán Őrbottyán 20/946-98-50
Erdőkertesi Műszaki Ellátó Szervezet Thury Gábor Erdőkertes 28/595-084 gthury@erdokertes.hu
Irisz Bt. Toczauer András Erdőkertes 20/938-11-41 toczauera@gmail.com
 

Veresegyház Város hivatalos honlapja: www.veresegyhaz.hu

Szada Község hivatalos honlapja: www.szada.hu

Erdőkertes Község hivatalos honlapja: www.erdokertes.hu


„Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok községek szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztító-telepének kiépítése”