Kezdőlap Hírek Cégbejegyző végzés

A Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság.
Cg.13-16-000176/4 szám

V É G Z É S

A Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Erdőkertesi Víziközmű Társulat kérelmére elrendeli a cég bejegyzését a Cg.13-16-000176 számú cégjegyzékbe az alábbi adatokkal:

1 Általános adatok
Bejegyezve : 2010. november 22.
Cégforma : Vízgazdálkodási társulat
2 A cég elnevezése
2/001 Erdőkertesi Víziközmű Társulat
5 A cég székhelye
5/001 2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
8 A létesítő okirat kelte
8/001 2010.10.19
9 A cég tevékenysége
9/001 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
9/002 Folyadék szállítására alkalmas közmű építése
9/003 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
13 A képviseletre jogosult(ak) adatai
13/001 A képviselet módja: önálló.
Adóazonosító jel: 8394393233
Dr. Pásztor László vezető tisztségviselő (egyéb) (an.: Gregus Erzsébet)
2113 Erdőkertes, Géza utca 20.

Jogv. kezdete: 2010.10.19. Jogv. vége: 2015.10.19.
20 A cég statisztikai számjele
20/001 23033348-7112-134-13
21 A cég adószáma
21/001 23033348-1-13
45 A cég elektronikus elérhetősége
45/001 A cég e-mail címe: erdokertes@erdokertes.hu
49 A cég cégjegyzékszáma és a nyilvántartását vezető bíróság
49/001 13-16-000176 Vezetve a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál.
1(16) A társulat típusa
1/001 Víziközmű-társulat.
2(16) Az ellenőrző bizottsági tag(ok) adatai
2/001 Osterling Sándorné (an.: Sipos Anna)
2113 Erdőkertes, Fő út 213.

Jogv. kezdete: 2010.10.19. Jogv. vége: 2015.10.19.
2/002 Fristáczki János (an.: Németh Erzsébet)
2113 Erdőkertes, Géza u 66.

Jogv. kezdete: 2010.10.19. Jogv. vége: 2015.10.19.
2/003 Iván Andrea Mónika (an.: Péter Ágnes Katalin)
2113 Erdőkertes, Góly u 3617 hrsz.

Jogv. kezdete: 2010.10.19. Jogv. vége: 2015.10.19.

 

E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes megyei bíróság előtt. (2006. évi V. tv. 65. § (1) bekezdés.)

A per megindításának a végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A cég a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg - választása szerint a Cégközlönyben, vagy a cég honlapján köteles közzétenni.

A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni.

Figyelmezteti a bíróság a társaságot arra, hogy a társaság a 2006. évi V. tv. 7. § (1) bekezdése szerint a székhelyét cégtáblával köteles megjelölni.

A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság a bejegyzését követően írásbeli képviselete, illetve hivatalos levelezése során - ideértve az elektronikus levelezést is -, valamint a honlapján köteles feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot.

A cég - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tőkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is. (2006. évi V. tv. 63. § (2) bekezdés.)

A cég jogi képviselője nyilatkozott, hogy 5.000.- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: alapszabály; elfogadó nyilatkozat.
Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők.

Budapest, 2010. november 22.

Zsolt Miklósné dr. sk.
megyei bíró

A kiadmány hiteléül:

Sereg Lászlóné
cégszerkesztő


Módosítás: (2011. június 03. péntek, 16:59)

 

Veresegyház Város hivatalos honlapja: www.veresegyhaz.hu

Szada Község hivatalos honlapja: www.szada.hu

Erdőkertes Község hivatalos honlapja: www.erdokertes.hu


„Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok községek szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztító-telepének kiépítése”