Kezdőlap Hírek Közbeszerzési ajánlati felhívás

Hirdetmény

2012 / 1
Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
MAGYARORSZÁG, Veresegyház Fő út 106.
Szolgáltatás
az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ
66113000-5
2012/01/04/
32722/2011
2012/01/30/
Regionális/helyi szintű
Környezetvédelem
A Veresegyházi agglomeráció területén a szennyvíztisztító bővítési, korszerűsítési, csatornaépítési illetve csatornarekonstrukciós beruházások megvalósítása során hitelnyújtási szolgáltatás
Tartalom letöltése PDF-ben

Tartalom:


3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
Postai cím: Fő út 106.
Város/Község: Veresegyház
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pásztor Béla elnök
Telefon: +36-28-586-580
E-mail: szennyviztarsulas@invitel.hu
Fax: +36-28-586-581
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szennyviztarsulas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
xRegionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
xKörnyezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A Veresegyházi agglomeráció területén a szennyvíztisztító bővítési, korszerűsítési, csatornaépítési illetve csatornarekonstrukciós beruházások megvalósítása során a társulási önerőhöz szükséges hitelnyújtási szolgáltatás a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 6
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
MAGYARORSZÁG, Veresegyház Fő út 106.
NUTS-kód HU102
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Hitelszerződés a Veresegyházi agglomeráció területén a szennyvíztisztító bővítési, korszerűsítési, csatornaépítési, illetve csatornarekonstrukciós beruházások megvalósítása során a társulási önerőhöz.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66113000-5
További tárgyak:
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Önerő biztosítása a nem támogatott beruházási részhez (1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok; 1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások hitelcél):
— A hitel összege: 380 000 000 HUF,
— Futamidő: 20 év, ezen belül 3 év türelmi idő a tőke visszafizetésére,
— Rendelkezésre állási idő: 3 év,
— A tőke visszafizetés módja: Negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának 10. napja,
— Hitel tervezett kamata: 3 havi EURIBOR + RKO1 + legfeljebb 1,5%/év
— Projektvizsgálati díj: a hitel teljes összegének legfeljebb 1,5%-a
— Tőketörlesztés ütemezése: Egyenletesen 17 év alatt.
A hitelfelvétel biztosítékaként felajánlott fedezete:
— Veresegyház Város Önkormányzatának készfizető kezességvállalása,
— Erdőkertes Közseg Önkormányzatának készfizető kezességvállalása,
— Szada Közseg Önkormányzatának készfizető kezességvállalása,
— A finanszírozó hitelintézet belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 240
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a tőketörlesztést átutalással teljesíti, a türelmi időt követően halasztottan a Kbt. 305. §-ban foglaltak szerint, a felek megállapodásának megfelelően, negyedéves bontásban a törlesztő részlet esedékessé válásának napján. A kamat fizetése negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapján történik. A hitel nyújtója a tőke- és kamattörlesztés esedékessége előtt 8 nappal értesítést küld az Ajánlatkérő részére az esedékes törlesztés összegéről és az esedékesség időpontjáról. Ajánlatkérő a tőke visszafizetésén és a megajánlott %-os kamatmarge-on, valamint a projektvizsgálati díjon felül semmilyen egyéb jogcímen nem vállal fizetési kötelezettséget. Előtörlesztés: Ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor, díjtalanul.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
a) ha ajánlattevő, alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 60. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;
b) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az erőforrást nyújtó szervezet a 61. § (1) bekezdés d) pontjaiban meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll;
c) ha ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 61 § (1) bek. a)-c) pontok, vagy a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:
a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell [Kbt. 249. § (3) bekezdése].
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő csatolja a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti előző két lezárt üzleti év beszámolóját kiegészítő mellékletek nélkül.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha előző két lezárt üzleti évi mérleg szerinti eredménye mindkét évben negatív
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a a Kbt.71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozó referenciaigazolást kell benyújtania [a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az elmúlt 2 évre (2010., 2011.)vonatkozóan a Kbt. 68. § (1) bekezdésének figyelembe vételével.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik felet, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65 § (3) bekezdése szerinti szervezetet vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor ezen szervezetek az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a Kbt.71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozó nem rendelkezik 2010-2011 évekből összesen legalább egy, minimum 380 000 000 HUF értékű önkormányzati hitelnyújtási referenciával.
Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók a fenti műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Szempont Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/01/30 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 16000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció díja: 16 000.- HUF + ÁFA. A dokumentáció árát a Vasi Dolomit Kft 10104789-16107659-00000007 sz. számlájára átutalással kell teljesíteni, melyről a társaság számlát bocsát ki.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2012/01/30 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2012/01/30 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00
Helyszín : Innovációs központ Veresegyház, 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. II. emelet 309. terem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésének megfelelően.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
2012. február 14.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2012. február 24.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció személyesen átvehető – telefonos egyeztetést követően -a hidetmény közzétételének napjától munkanapokon hétfőtől péntekig 08:00 - 13:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 08:00-tól az ajánlattételi határidő lejártáig, a dokumentáció árának átutalásáról szóló banki igazolás ellenében. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia és át kell vennie. A Kbt. 54. § (8) bekezdés megfelelően alkalmazandó.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt-nek megfelelően biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2. Hitelfedezetként az ajánlatkérő ingatlant nem biztosít.
3. A Kbt. 71. § (1) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni az ajánlatban a közbeszerzésnek azon részét, amelynek a teljesítéséhez ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, továbbá az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat a közbeszerzés azon részének megjelölésével, amelynek a teljesítésében részt vesznek, feltüntetve a százalékos arányt, valamint a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölését, amelynek az igazolása érdekében az ajánlattevő az erőforrást nyújtó szervezetet igénybe veszi.
4. Ahol az ajánlatkérő igazolás benyújtását írja elő, ott a Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel „az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható”.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
6. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy -a nyertes visszalépése esetén- az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 93. § (2) bekezdése szerinti az összegezésben megjelölte.
7. Az ajánlatokat zárt borítékban, cégszerűen aláírva 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az ajánlat lezárt külső csomagolásán fel kell tüntetni: az Ajánlattevő nevét és címét, „Közbeszerzési ajánlat: Veresegyház Szennyvízcsatorna Hitel” és „Felbontani tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt” A benyújtott példányok borítólapján fel kell tüntetni az „eredeti” és a „másolat” feliratot, az ajánlattevő nevét és címét, a kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefon-és faxszámát. Amennyiben az „eredeti” és a „másolat” között eltérés van, az „eredeti” példány az irányadó. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. A postán feladott ajánlaton fel kell tüntetni „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”
8.Ajánlatkérő bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást határozza meg az alábbiak figyelembevételével:
Ajánlatkérő köteles megadni a hitelért fizetendő díjat az alábbiak szerint:
Kamatbázis (3 havi EURIBOR 2011. december 16-án rögzített %-os mértéke + RKO1 2011 évi %-os mértéke )+ kamatfelár %-os mértéke. Ajánlattevők külön adják meg a kamatbázis valamint a kamatfelár %-os mértékét.
Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében köteles -a fentiek figyelembevételével- a hitel folyósításáért a teljes futamidőre számított összes költséget, díjat HUF-ban meghatározni. A nyertes ajánlat a legolcsóbb ajánlat lesz, vagyis az az ajánlat, amelynek összesített költségeit azonos feltételek esetén (folyósítás ideje, kamat, törlesztési váz, kamatfizetés gyakorisága és ütemezése, futamidő) a legalacsonyabb. Az erről készített táblázatba foglalt számítást az ajánlathoz mellékelni kell!
Az összes költség megállapításánál az összehasonlíthatóság érdekében a teljes futamidőn át a kamatbázis vonatkozásában a 3 havi EURIBOR 2011. december 16-án rögzített mértékét, az RKO1 2011 évi %-os mértékét kell alkalmazni.
Az összehasonlíthatóság érdekében feltételezzük, hogy a teljes fejlesztési hitel igénybevételére a szerződés aláírásakor kerül sor, a tőketörlesztés pedig -a folyósítás után pontosan 36 illetve 60 hónappal kezdődik meg, minden negyedév utolsó hónapjának 10. napján
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/29 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: Vasi DOLOMIT Kft
Postai cím: Széll Kálmán u. 14
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Eredits Norbert cégvezető
Telefon: +36-94-506-450
E-mail: vasidolomit@t-online.hu
Fax: +36-94-506-458
Internetcím (URL): www.dolomit.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Vasi DOLOMIT Kft
Postai cím: Széll Kálmán u. 14
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lukácsné Horváth Ibolya irodavezető
Telefon: +36-94-506-450
E-mail: vasidolomit@t-online.hu
Fax: +36-94-506-458
Internetcím (URL): www.dolomit.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
Postai cím: Fő út 45-47 I. emelet 226.
Város/Község: Veresegyház
Postai irányítószám: 2112
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Sörös Erika TGSZ Adminisztrációs Vezető
Telefon: +36-28-586-580
E-mail: szennyviztarsulas@invitel.hu
Fax: +36-28-586-581
Internetcím (URL): www.szennyviztarsulas.hu

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

Módosítás: (2012. január 10. kedd, 15:43)

 

Veresegyház Város hivatalos honlapja: www.veresegyhaz.hu

Szada Község hivatalos honlapja: www.szada.hu

Erdőkertes Község hivatalos honlapja: www.erdokertes.hu


„Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok községek szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztító-telepének kiépítése”